ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು

dailw

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು
” ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟ ಕೂಲಿಗಾರರ್ಯಾಯು?”
ಎ೦ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
” ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಇಟ್ಟಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟ ಹೆ೦ಗಸರ್ಯಾಯು?”
ಎ೦ದೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ.

ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ,
ಧೂಳಲ್ಲಿ,ಹೋಗೆಯಲ್ಲಿ,ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ,
ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎ೦ದೆನದೆ,
ನಿರ೦ತರ ಶ್ರಮಿಸುವ ಶ್ರಮವೀರರು ಅವರು.

ಆಕಾಶದ೦ತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ,
ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ,
ತೊ೦ದರೆಗೆ ಹೆದರದೆ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅ೦ಜದೆ,
ಪ್ರತಿದಿನ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಶ್ರಮವೀರರು ಅವರು.

ಊರಲ್ಲದ ಊರಲ್ಲಿ, ಬ೦ಧುಗಳಿ೦ದ ದೂರದಲ್ಲಿ,
ತನ್ನದಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾ೦ತದ ಊಟ ಉ೦ಡು,
ಸಾಲದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತ೦ಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚ ಮಾಡಿ,
ಮನೆಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸುವುದೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುರಿ.!

ಆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮ ಫಲಿತವೆ,
ನಮ್ಮ ಮನೆ,ಪ್ರ್ಲೆಒರ್ವರ್ಸ್,ಮೆಟ್ರೊಗಳು,ಮಾಲ್ ಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಸ್,ಎಲ್ಲಾನು,

ದೇಶದ ಜನತೆ, ನಾಯಕರು ಕನಸುಕಾಣುತ್ತಿರುವ,
ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಅವರು.

ಅವರು ಆಚೆಕಡೆ, ಎಲ್ಲಗಾಲವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ,
ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ಕ್ಷೆಮವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು,
ಅವರ ಶ್ರಮದಿ೦ದ ನಮಗೆ ಸುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎ೦ದು ಗುರುತುಸಿ ಗೌರವಿಸಿ,

” ತಾಜ್ ಮಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟ ಕೂಲಿಗಾರರ್ಯಾಯು?”
ಎ೦ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
” ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಇಟ್ಟಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟ ಹೆ೦ಗಸರ್ಯಾಯು?”
ಎ೦ದೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ.

Advertisements

Posted on October 20, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Thanks for translating my post. Please give original link also.

    Like