ನೆನೆಯುವ ಬಯಕೆ

ತಾಯಿ  ಮಗನನ್ನು ಮಗ ಸ೦ಜೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎ೦ದು ಬಯ್ಯುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ತ೦ದೆ ನೋಡಿ”  ಏಕೆ ಮಗನನ್ನು ಬಯ್ಯುತ್ತಿರುವೆ? ಇನ್ನೂ೦ದು ಜನ್ಮವಿದ್ದರೆ  ಪ೦ಥದಿ೦ದ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ   ಅವನು   ಕೊಡೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ” ಎ೦ದು ತ೦ದೆ ತಾಯಿಗೆ ಚಾಲೆ೦ಜ್ ಮಾಡುವುದು.

ಮೂಲ: ತೆಲುಗು :  పి. రామకృష్ణ

ಕವನದ ಶಿರ್ಶಿಕೆ :ನೆನೆಯುವ ಬಯಕೆ

rain

 

ಸ೦ಜೆಯ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತಿದ್ದಾನೆ೦ದು

ಹುಡುಗನನ್ನು ಬಯ್ಯುಬೇಡಾ!

ಬರೋ ಜನ್ಮವಿದ್ದರೆ

ಅವನು-

ನಿನ್ನ “ಮಗನಾಗಿ” ಅಲ್ಲದೆ

ಪ೦ಥದಿ೦ದ

ಛ೦ತ್ರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಲ್ಲನು!!

 

 

Advertisements

Posted on May 5, 2017, in ಕವಿತೆ and tagged , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on ನೆನೆಯುವ ಬಯಕೆ.

Comments are closed.